Deklinabideak

Mugagabea?SingularraPluralaIzen bereziak
Nominatiboa NOR A AK
Partitiboa (r)IK IK
Ergatiboa NORK (e)K AK EK (e)K
Datiboa? NORI (r)I ARI EI (r)I
Genetibo edutezkoa NOREN (r)EN AREN EN (r)EN
Genetibo leku-denborazkoa NONGO (e)TAKO (e)KO ETAKO (e)KO
Instrumentala ZERTAZ (e)Z AZ EZ (e)Z
Soziatiboa? NOREKIN (r)EKIN AREKIN EKIN (r)EKIN
Motibatiboa NORENGATIK E(N)GATIK A(REN)GATIK ENGATIK (EN)GATIK
Destinaboa NORENTZAT (r)ENTZAT ARENTZAT ENTZAT (r)ENTZAT
Prolatiboa TZAT TZAT
Inesiboa? NON (e)TAN (e)AN ETAN (e)N
Ablatiboa NONDIK e(TA)TIK eTIK ETATIK eTIK
Adlatiboa NORA e(TA)RA eRA ETARA eRA
Adlatiboa bukatuzkoa NORAINO e(TA)RAINO eRAINO ETARAINO eRAINO
Adlatiboa bide zuzenezkoa NORANTZ e(TA)RANTZ eRANTZ ETARANTZ eRANTZ
Adlatibo destinatiboa NORAKO e(TA)RAKO eRAKO ETARAKO eRAKO
Destinatiboa NONGO e(TA)KO eKO ETAKO eKO
Inesiboa NORENGAN rENGAN A(REN)GAN ENGAN rENGAN
Ablatiboa NONRENGANDIK (r)ENGANDIK A(REN)GANDIK ENGANDIK (r)ENGANDIK
Adlatiboa NONRENGANA (r)ENGANA A(REN)GANA ENGANA (r)ENGANA
Adlatibo bukatuzkoa NONRENGANAINO (r)E(N)GANAINO A(REN)GANAINO ENGANAINO (r)E(N)GANAINO
Adlatibo bide zuzenezkoa NONRENGANANTZ (r)E(N)GANANTZ A(REN)GANANTZ ENGANANTZ (r)E(N)GANANTZ
Adlatibo destinatiboa NONRENGANAKO (r)E(N)GANAKO A(REN)GANAKO ENGANAKO (r)E(N)GANAKO